კუმულაციური მიზეზობრიობა არსებობს იმ შემთხვევაში, როცა შედეგი გამოიწვია ორმა (ან მეტმა) ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელმა ქმედებამ, ანუ ქმედებათა ჯამმა, მაგრამ თითოეული ქმედების ჩამდენი პირის წარმოდგენით მის მიერ შესრულებული ქმედება სავსებით საკმარისი იყო შედეგის დასადგომად. ამასთან, მათ არ იცოდნენ ერთმანეთის მოქმედების შესახებ.
Attachments: სურათი 1
Category: იურისპრუდენცია | Views: 1031 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-10-31 | Comments (0)

ალტერნატიული მიზეზობრიობა სახეზეა იმ შემთხვევაში, როცა შედეგი გამოიწვია ორმა ან მეტმა ქმედებამ (პირობამ), მაშინ როდესაც თითოეული ამ პირობათაგანი, ცალკე აღებული, იგივე შედეგს გამოიწვევდა.

Attachments: სურათი 1
Category: იურისპრუდენცია | Views: 964 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-10-31 | Comments (0)

მსოფლიო არქეოლოგიურ რუკაზე საქართველო ფართოდ არის ასახული. საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც ამ რუკაზე აღიბეჭდა და დღეს უკვე საყოველთაოდაა ცნობილი, თბილისიდან 80 კილომეტრში, დმანისში მდებარეობს.
არქეოლოგიური ძეგლები ესაა ადამიანის მიერ  შექმნილი ნივთიერი კულტურის ძეგლები, რომლებიც არქეოლოგიური კვლევების საგანს წარმოადგენენ. არქეოლოგიურ ძეგლს განეკუთვნება ყველაფერი, რასაც ადამიანის არსებობისა და მოქმედების კვალი  ატყვია, მაგალითად, ნასახლარები, ნასოფლარები, ნაქალაქარები, სამარხები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, მონეტები, სამკაულები და სხვ. არქეოლოგიური ძეგლები შესაძლოა მიწის ზემოთაც აღმოჩნდეს, მაგრამ უპირატესად ისინი მიწითაა დაფარული და მათ გამოსავლენად საჭიროა არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება. არსებობს ასევე წყალქვეშმოქცეული არქეოლოგიური ძეგლებიც.
1991 წელს დმანისი სენსაციური აღმოჩენის ადგილად იქცა, როდესაც აქ უძველესი ჰომინიდის ქვედა ყბას მიაკვლიეს. ამ დროიდან ქართველ არქეოლოგებს გერმანელი კოლეგები შეუერთდნენ. სულ მალე დმანისმა მსოფლიო მეცნიერული წრეების ყურადღება მიიპყრო და ის საერთაშორისო კვლევის ობიექტი გახდა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ხელმძღვანელობით აქ ინტენსიურად მუშაობდნენ გერმანელი, ამერიკელი, ფრანგი და ესპანელი მეცნიერები.
დმანისის აღმოჩენა იმით იყო განსაკუთრებული, რომ იგი ორჯერ აძველებდა პირველი ევროპელის მანამდე მიღებულ ასაკს.
Attachments: სურათი 1
Category: ისტორია | Views: 1502 | Added by: TeMo | Date: 2016-10-30 | Comments (0)

ქმედების შემადგენლობის ობიექტური ნიშნები არის არსობრივად აღქმადი საგნები და მოვლენები. ქმედების შემადგენლობის ეს ნიშნები, თავის მხრივ, იყოფა ორ ჯგუფად : ქმედების შემადგენლობის დესკრიფციულ  და ნორმატიულ ნიშნებად. ქმედების შემადგენლობის განხორციელების აუცილებელი პირობაა ქმედების ჩადენა. სისხლის სამართლის კანონით დაცული სამართლებრივი სიკეთე არის ორი სახის: ინდივიდუალური სამართლებრივი სიკეთე (სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და ა.შ) და საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთე (საზოგადეობრივი უშიშროება და წესრიგი და ა.შ.) ქმედება შეიძლება გამოიხატოს მოქმედებაში ან უმოქმედობაში. არსებობს ორი სახის უმოქმედობა: წმინდა უმოქმედობა და შერეული უმოქმედობა. წმინდა უმოქმმედობის მაგ: განსაცდელში მიტოვება. შერეული უმოქმედობის მაგ: მეხანძრის მიერ პირის შურიძიების მოტივით ცეცხლმოკიდებუილ სახლში დატოვება, რა დროსაც მსხვერპლის სიკვდილი დადგა. დასჯადია როგორც განზრახი, ასევე გაუფრთხილებლობითი უმოქმედობა. შედეგიან დანაშაულებში აუცილებელია დანაშაულებრივი შედეგის დადგომა. თუ ასეთი შედეგი არ დადგა, განზრახვის არსებობის შემთხვევაში შეიძლება საუბარი მხოლოდ დანაშაულის მცდელობაზე. სისხლისსამართლებრივი განსჯის საგანია არა უბრალოდ ადამიანის აზრი, სურვილი, ხასიათი ან ცხოვრების წესი, არამედ კონკრეტული ქმედება, რომელიც ზიანის მიყენების ან საფრთხის შექმნისაკენ არის მიმართული. სისხლის სამართლის თეორიაში არსებობს მოქმედებები სხვადასხვა თეორიები, რომელთაგან განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს:
Attachments: სურათი 1
Category: იურისპრუდენცია | Views: 1647 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-10-25 | Comments (0)

  სამოქალაქო სამართლის ცნება და სისტემა
სამართალი ორ ნაწილად იყოფა – კერძო და საჯარო სამართლად. სამართლის ის ნაწილი, რომელიც აწესრიგებს კერძო პირთა შორის თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე წარმოშობილ ურთიერთობებს, კერძო სამართალი ეწოდება. კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის მაგალითებია ნასყიდობა, ჩუქება, ქირავნობა და სხვ. რაც შეეხება, საჯარო სამართალს ეს არის სახელმწიფოსათვის დაწერილი სამართალი,რომლის საფუძველზე სახელმწიფო და მისი ორგანოები დაკისრებულ მოვალეობებს ასრულებენ. მისი მაგალითებია სამშენებლო ნებართვა, სამეწარმეო საქმიანობაზე ლიცენზიის გაცემა და ა.შ.  სამოქალაქო  სამართალი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. სამოქალაქო საართალი კერძო სამართლის ნაწილია. სამოქალაქო სამართალს მიიჩნევენ ზოგად კერძო სამართლად სპეციალური სამართლის მიმართ. კერძო სამართლის სპეციალურ დარგებს განეკუთვნება: მეწარმეთა, ინტელექტულაური საკუთრების, შრომის და საკორპორაციო სამართალი. ხოლო საჯარო სამართლის სისტემას განეკუთვნება : სახელმწიფო, კონსტიტუციური, საგადასახადო, საბაჟო და საპროცესო სამართალი.
Attachments: სურათი 1
Category: იურისპრუდენცია | Views: 4535 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-10-20 | Comments (0)

კონსპექტი ისტორიაში.
Attachments: სურათი 1
Category: ისტორია | Views: 1816 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-10-17 | Comments (0)

The best students enjoy writing essays because they’re a chance to shine; they’re an interesting intellectual exercise in which the writer must craft thoughtful arguments on complex topics within the confines of a prescribed and often restrictive word count.
Attachments: სურათი 1
Category: ესეები EN | Views: 1173 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-10-17 | Comments (0)

​“ძველ ბერძნებს ფილოსოფია ზრდიდათ, ებრაელებს კანონი, ინდიელებს ნირვანა, რუსებს მათრახი ხოდა ქართველებს პატივმოყვარეობა”

“განა მე სადმე გამომიცხადებია უცოდველი პაპი ვარ და ადამიანური ზადი არ გამაჩნია მეთქი? ჩემი ადამიანური ნაკლი ხომ არავისთვისაა საინტერესო?მწერლისაგან მხოლოდ ის რჩება,რაც ტილოზე გადააქვს,სხვა ყოველივე ქვიშაზე გავლილი ქარის ნაკვალევია,რადგან მის სიკვდილთან ერთად სხვა ყოველივე წარიხოცება!”
Attachments: სურათი 1
Category: ლიტერატურა | Views: 1224 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-20 | Comments (0)

დავით კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალის" პერსონაჟები
Attachments: სურათი 1
Category: ლიტერატურა | Views: 5531 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-16 | Comments (0)

მეცხოველეობა — სოფლის მეურნეობის დარგი, რომლის ამოცანაა სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა მოშენება და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება.
Attachments: სურათი 1
Category: საზოგადოება | Views: 989 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-16 | Comments (0)

ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება და არაფრისგან ვართ დაზღვეულნი. რატომ უნდა ჩავარდს ტელეფონი წყალში? არადა რამდენს ჰქონია ასეთი, ერთი შეხედვით უაზრო, მაგრამ ხშირი შემთხვევა, რასაც საყვარელი აპარატის საბოლოო განადგურება მოჰყოლია. ზოგს ტელეფონი ხელსაბან ნიჟარაში უვარდება, ზოგს – ვანაში, ზოგს გარეცხვის დროს ტანსაცმლის ჯიბიდან ამოღება ავიწყდება, ზოგი კი შემთხვევით ჩაიში ან ყავაშიც კი აგდებს.
Category: ტექნიკა | Views: 957 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-16 | Comments (0)

წარმოდგენილი რჩევები უამრავ ისეთ პრობლემას მოგიგვარებთ სახლის პირობებში, რომელთა გადაწყვეტაც ერთი შეხედვით წარმოუდგენლად გვეჩვენება. 
Attachments: სურათი 1
Category: საზოგადოება | Views: 833 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-16 | Comments (0)

თუკი რამდენიმე წამალს ერთდროულად იღებთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომელი წამლის რომელთან დალევა კატეგორიულად არ შეიძლება.
საშიში წყვილი: ტკივილგამაყუჩებელი და გაციების საწინააღმდეგო საშუალება გაციების საწინააღმდეგო საშუალებები პარაცეტამოლს შეიცავს – ეს უკანასკნელი ტკივილგამაყუჩებელიც არის. თუკი მასთან ერთად კიდევ ტკივილგამაყუჩებელს მიიღებთ, რომელიც ასევე შეიცავს პარაცეტამოლს, დოზას ძალიან გადააჭარბებთ. საშიშროება: ღვიძლის დაზიანება. განსაკუთრებულად რისკვქვეშ იქნებით, თუკი დღეში 7 გრამზე მეტ პარაცეტამოლს მიიღებთ, მაგრამ 4 გრამიც საკმარისი იქნება საშიშროებისთვის.
Attachments: სურათი 1
Category: მეცნიერება | Views: 999 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-16 | Comments (0)

there are five essays about money..  Money is the most important source to live a healthy and prosperous life however cannot be compared by the importance of love and care. Both have their own importance and benefits. We have provided some simply written essay on money to help your kids to do better in their essay writing competition. This Money Essay are written in simple English so that any class of student can easily understand it.
Attachments: სურათი 1
Category: ესეები EN | Views: 1088 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-14 | Comments (0)

ხატოვანი გამონათქვამები...
Attachments: სურათი 1
Category: ლიტერატურა | Views: 2897 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-14 | Comments (0)

„იგის“ მხატვრულ ძალას, უპირველეს ყოვლისა, ის ქმნის, რომ მასში ცხადად არის განჭვრეტილი და აღდგენილი პირველყოფილი ადამიანის სამყაროს სურათი, მოძებნილია ადეკვატური სტილი ამ სამყაროს გამოსახატავად.
ნაწარმოების მთავარი გმირი გარესინამდვილესაც და საკუთარ ფსიქიკასაც აღიქვამს როგორც სასიამოვნო თუ უსიამოვნო მოვლენათა კონკრეტიკას. ეს აღქმა პერსონიფიცირებულია (მზე „დღის თვალია“, მთავრე – „ღამის თვალი“. წუხილი ცოცხალი არსებაა). იგის აზროვნება ცალკეულ სიტუაციებზეა მიჯაჭვული, მისი მეხსიერება სუსტია, გამოცდილება – შეზღუდული და მწირი. ამირომ განსჯა, განზოგადება ძალიან უჭირს. გონებაზე ბევრად უფრო მეტად მას შეგრძნებები აქვს განვითარებული, განსაკუთრებით ყნოსვის და გემოს შეგრძნებები. ყოველივე ეს ირეკლება ნაწარმოების სახეებში, ტროპებში, ენობრივ სტილში – ფრაზები, ჩვეულებრივ, მოკლედ და ხისტად მოჭრილია, ნაკლებ დანაწევრებულია.
Attachments: სურათი 1
Category: ლიტერატურა | Views: 4939 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-14 | Comments (0)

აღდგომის კუნძული, იგივე რაპანუი (ესპ. Isla de Pascua, ადგილ. Rapa Nui) — ვულკანური წარმოშობის კუნძული წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში. 1888 წლიდან ეკუთვნის ჩილეს. ფართობი 165,5 კმ². უმაღლესი წერტილის სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლოებით 539 მეტრი. ბევრია ჩამქრალი ვულკანი. ჰავა ნოტიო-ტროპიკული, ნალექების საშუალო წლიური მაჩვენებლი 1300 მმ-ია. ბუნებრივი მცენარეულობა — ბუჩქნარი და ბალახი.
Category: გეოგრაფია | Views: 1719 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-14 | Comments (0)

ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაცია, შემოკლებით ოპეკი (ინგლ. Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) კარტელი, რომელშიც შედიან ნავთობმწარმოებელი ქვეყნები ალჟირი, ანგოლა, ინდონეზია, ირანი, ერაყი, ქუვეითი, ლიბია, ნიგერია, კატარი, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ეკვადორი და ვენესუელა. 1965 წლიდან ოპეკის საერთაშორისო შტაბ-ბინა ვენაში, ავსტრია, იმყოფება.
Category: საზოგადოება | Views: 1193 | Added by: Dvalishvili | Date: 2016-09-14 | Comments (0)

შესავალი: თქვენ გიფიქრიათ იმაზე, თუ რატომ შეიძლება მოკლა საყვარელი ადამიანი? მე კი უკანასკნელი ორი თვეა მხოლოდ ამაზე ვფიქრობ.
მეტი სიცხადისთვის და ალტერნატიული ვარიანტების განხილვისთვის მთელ ჩემი დროისა და ფიქრის მარაგს ვხარჯავ.
ახლაც, აყროლებული სიგარეტით ხელში ძველებურ საბეჭდ მანქანაზე ვწერ ამ ყველაფერს და წინასწარ გული მიწუხს იმის გაფიქრებაზე, თუ რა იქნება ამ ღამესაც რომ ვერ დავიძინო. უფრო მეტად გასაგები, რომ გავხადო ჩემი აბდაუბდა, ვეცდები ავხსნა საგნების თანმიმდევრობა. ეს ცოტა ძნელია, რადგან არსებული სიტუაცია ზუსტად იმის ასახვაა, რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ და საკუთარ თავზე საუბარი კი მეტად მეზარება იმისთვის, რომ ამაზე დიდხანს შევყოვნდე. ერთადერთი, რაც ახლა მაღელვებს გუშინდელს მერე დაკარგული ძილია. თითქმის ორმოცდარვა საათი ხდება, რაც ვერაფრით ვახერხებ დაძინებას და უკვე უცნაური შეგრძნებებიც მეუფლება ამის გამო.
თავიდან ყურადღება არ მიმიქცევია იმისთვის, რომ ტელევიზორთან წინანდელზე უფრო დიდხანს შემოვრჩი, მაგრამ როცა დამათენდა თავზე და წინა საღამოს დალეულმა არაყმა ვერაფერი მომიხერხა, მაშინვე ცუდად მენიშნა. დღეც ერთთავად უაზროდ გავატარე, თითქმის ორი კოლოფი სიგარეტი მოვწიე, არც ლუდი დამიკლია, თუმცა ძილის წინ წამოსული მოთენთილობა მაინც არ მომკარებია.

 

Attachments: სურათი 1
Category: ელ-წიგნები | Views: 1089 | Added by: Administrator | Date: 2016-07-11 | Comments (0)
« 1 2 ... 7 8 9 10 11 »