შესავალი სამართალმცოდნეობაში

ქართული სამართლის ისტორია

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II

სისხლის სამართლის პროცესი

კონსტიტუციური სამართალი

ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

სანივთო სამართალი

ვალდებულებითი სამართალი

სახელშეკრულებო სამართალი

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

შრომის სამართალი

საკორპორაციო სამართალი

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

არჩევითი საგნები

რომის სამართალის საფუძვლები

შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში

ინგლისური


წყარო:

https://tsufacultyoflaw.wordpress.com/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/

სიახლის ლინკი : http://www.bt.pvt.ge/blog/iuridiuli_biblioteka/2017-09-20-128
ვებ-გვერდის ლინკი : https://www.bt.pvt.ge/
მსგავსი თემები