2018-11-18

წილზე უფლების არსი და სპეციფიკა (4)

2018-11-18

ნაყოფზე უფლების არსი და სპეციფიკა (3)

2018-11-18

ტერმინების განმარტებები

2018-11-17

შესრულების კონდიქციის არსი და საფუძვლები (1)

2018-10-31

საქართველოს კონსტიტუცია მუხლი 25 ( ანალიზი )

2017-05-01

დანაშაულის ქცევის მოტივები

2017-04-22

მოქმედებისა და უმოქმედობის გამიჯვნის თეორიები

2017-03-31

კონსტიტუციათა ზოგადი დახასიათება - თავი მეხუთე (დემეტრაშვილი,კობახიძე)

2017-03-25

საქართველოს კანონი იმპიჩმენტის შესახებ

2017-03-25

საქართველოს ორგანული კანონი ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ

2017-03-25

საქართველოს ორგანული კანონი რეფერენდუმის შესახებ

2017-01-17

ჰერმენევტიკა

2017-01-15

ფიზიკური პირის შეზღუდული ქმედუნარიანობა

2016-12-19

მართლწინააღმდეგობა

2016-12-15

ქმედუნარიანობა

2016-12-14

საკუთრების უფლების დაკარგვის საშუალებები

2016-12-14

დანაშაულის სუბიექტური მხარე ძველქართულ სამართალში

2016-12-14

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები

2016-12-14

დანაშაულთა კლასიფიკაცია ძველქართულ სამართალში

1 2 »